Skip Header

You are using a version of Internet Explorer that may not display all features of this website. Please upgrade to a modern browser.

SUBFAMILY Meliponinae (stingless bees)

UniProtKB (780) | Branch (350) | Taxonomy helprdf/xml
Taxon identifier83319
Scientific nameMeliponinae
Common namestingless bees
Synonym-
Other names › Meliponini
› Trigonini
RankSUBFAMILY
Lineagecellular organisms
   › Eukaryota
     › Opisthokonta
       › Metazoa
         › Eumetazoa
           › Bilateria
             › Protostomia
               › Ecdysozoa
                 › Panarthropoda
                   › Arthropoda
                     › Mandibulata
                       › Pancrustacea
                         › Hexapoda
                           › Insecta
                             › Dicondylia
                               › Pterygota
                                 › Neoptera
                                   › Endopterygota
                                     › Hymenoptera
                                       › Apocrita
                                         › Aculeata
                                           › Apoidea
                                             › Apidae
See alsoNCBI
Taxonomy navigation
UpApidae
DownAparatrigona
Apotrigona
Austroplebeia
Axestotrigona
Celetrigona
Cephalotrigona
Dactylurina
Dolichotrigona
Duckeola
Friesella
Frieseomelitta
Geniotrigona
Geotrigona
Heterotrigona
Homotrigona
Hypotrigona
Lepidotrigona
Lestrimelitta
Leurotrigona
Liotrigona
Lisotrigona
Lophotrigona
Meliplebeia
Melipona
Meliponula
Meliwillea
Mourella
Nannotrigona
Nogueirapis
Odontotrigona
Oxytrigona
Parapartamona
Paratrigona
Partamona
Platytrigona
Plebeia
Plebeiella
Plebeina
Ptilotrigona
Scaptotrigona
Scaura
Schwarziana
Schwarzula
Sundatrigona
Tetragona
Tetragonilla
Tetragonisca
Tetragonula
Tetrigona
Trichotrigona
Trigona
Trigonisca