Skip Header

You are using a version of Internet Explorer that may not display all features of this website. Please upgrade to a modern browser.

GENUS Aplysia

UniProtKB (552) | Branch (19) | Taxonomy helprdf/xml
Taxon identifier6499
Scientific nameAplysia
Common name-
Synonym-
RankGENUS
Lineagecellular organisms
   › Eukaryota
     › Opisthokonta
       › Metazoa
         › Eumetazoa
           › Bilateria
             › Protostomia
               › Lophotrochozoa
                 › Mollusca
                   › Gastropoda
                     › Heterobranchia
                       › Euthyneura
                         › Euopisthobranchia
                           › Aplysiomorpha
                             › Aplysioidea
                               › Aplysiidae
See alsoNCBI
Taxonomy navigation
UpAplysiidae
DownAplysia californica
Aplysia cervina
Aplysia cf. juliana
Aplysia dactylomela
Aplysia depilans
Aplysia extraordinaria
Aplysia fasciata
Aplysia gigantea
Aplysia juliana
Aplysia kurodai
Aplysia limacina
Aplysia morio
Aplysia oculifera
Aplysia parvula
Aplysia pulmonica
Aplysia punctata
Aplysia sp.
Aplysia sp. WBBW2001
Aplysia vaccaria